Zwiedzaj Puszczę Kampinoską Ekologicznie


wypożyczalnia rowerów, parking, informacja turystyczna...

Regulamin wypożyczalni • Niniejszy regulamin określa zasady wypożyczenia roweru z wypożyczalni w Palmirach.
 • Osoba wypożyczająca rower musi być pełnoletnia oraz przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Rower zostaje wypożyczony na podstawie pisemnej umowy pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim klientem.
 • W momencie wypożyczenia pobierana jest kaucja zwrotna za jeden rower wynosząca: 200 zł lub dokument tożsamości ze zdjęciem (dow. osobisty, prawo jazdy, paszport).
 • W sytuacji gdy wypożyczający zostawia samochód na parkingu kaucja zwrotna nie jest pobierana.
 • Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 • Wypożyczając rower Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy i wydania roweru do chwili zwrotu. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim. Za wszelkie ewentualne szkody mogące wyniknąć w efekcie przekazania osobie trzeciej, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający. W przypadku eksploatacji niezgodnej z normalnym użytkowaniem, zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru, Użytkownik zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości łącznie z ceną wypożyczenia.
 • W przypadku kradzieży roweru Wypożyczającemu jest on zobowiązany pokryć koszty roweru wraz z wyposażeniem w kwocie określonej w umowie.
 • Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego roweru ponosi Użytkownik. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonych rowerów.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami.
 • Korzystając z roweru użytkownik musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.
 • Wypożyczalnia zapewnia, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie. Posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.
 • Rower wypożyczany jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 • Możliwy jest dowóz rowerów do i od klienta. Jest to przedmiotem odrębnych ustaleń i zależy od ilości wypożyczanych rowerów oraz od odległości.